Informacja z działalności Gminnej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdowie

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się 2 posiedzenie Gminnej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdowie. Tematem spotkania była analiza przeprowadzonego audytu infrastruktury drogowej na terenie gminy oraz ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głównym tematem prowadzonych rozmów i analiz było bezpieczeństwo pieszych na przejściach oraz w miejscach wzmożonego ruchu.  Na zaproszenie Rady BRD w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieliczce i Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, którzy wspólnie z członami Rady dokonali kontroli miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Efektem tego było wypracowanie wniosków i spisanie ich w formie notatki z zawartymi zaleceniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa (w szczególności bezpieczeństwa pieszych oraz innych niechronionych uczestników ruchu drogowego) w obrębie skrzyżowań w miejscowościach: Niegowić, Marszowice i Gdów. Na spotkaniu przypomniano o trwającej akcji Policji „ Na Drodze – Patrz i Słuchaj” mającej na celu uświadamianie i przypominanie kierującym pojazdami o: potrzebie obserwacji drogi i jej otoczenia, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych, w tym zmniejszeniu prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych. Natomiast pieszym o zagrożeniach związanych  m.in. z: bezpiecznym poruszaniem się po drodze, nieostrożnym wejściem na przejście/jezdnię, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, przebieganiem przez jezdnię. Posiedzenie Gminnej Rady było także okazją do przedstawienia niedawno zakończonych lub nadal prowadzonych działań gminy mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do zadań tych należą m. in.:

  • szkolenie z zakresu KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) dla strażaków ochotników z Gminy Gdów – w miejscowości Cichawa,
  • prace remontowe na drogach, budowa chodnika na ul. Stadnickiej,
  • poprawa bezpieczeństwa przy szkole podstawowej w Szczytnikach – remont i modernizacja parkingu i terenu przed szkołą,
  • zaplanowanie prac porządkowych przy drogach gminnych – wykaszanie poboczy,
  • uzyskanie dofinansowania do remontu drogi w Szczytnikach,
  • kontynuacja budowy chodnika przy ul. Obrytka,
  • modernizacja parkingu w Niegowici,
  • remont drogi Liplas – Wiatowice

Rada BRD włączyła się w działania Gminy związane z uzyskaniem dofinansowania do budowy stacjonarnego miasteczka rowerowego, modernizację przejść dla pieszych oraz wyposażenie szkół w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej.

Gminna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Gdów w ubiegłym roku. Jej celem jest inicjowanie i koordynowania optymalnych działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie gminy. W skład Rady wchodzą: Wójt Gminy Gdów jako przewodniczący Rady oraz Zastępca Wójta, Komendant Komisariatu Policji w Gdowie i kierownicy: referatu Zarządzania Drogami i  referatu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej i Informacji Niejawnych. Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Rady BRD, które odbyło się pod koniec ubiegłego roku, wypracowano plan działania Rady, opracowano harmonogram spotkań oraz zapoznano się z informacją Policji dotyczącą zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie Gminy Gdów w latach 2019-2021.

Z inicjatywy Rady we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie w marcu br. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego, w którym wzięło udział 21 nauczycieli. Z rekomendacji Rady w szkoleniu wzięli udział nauczyciele  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy. Szkolenie to miało na celu wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz przepisów obowiązujących w ruchu pieszych, jak również do zapoznania się z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz do określenia kryteriów stosowanych podczas egzaminowania kandydatów do uzyskania karty rowerowej.

Rada pracuje nadal i podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Gdów w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mieszkańców chcących zgłosić swoje sugestie i uwagi w tym zakresie zachęcamy do ich przekazywania w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy.

Autor: Redaktor4

Udostępnij post na:

Skip to content