Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Informacja Starosty Wielickiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego jednostkę ewidencyjną 121902_2 Gdów, w której zawierają się obręby ewidencyjne: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Nieznanowice, Niewiarów, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce.

„Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.) informuję, że w terminie od dnia 20.09.2021 r.  do dnia  08.10.2021 r., w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7.30 do 15.30, w Starostwie Powiatowym w Wieliczce – Stanowisko Zamiejscowe, z siedzibą w Gdowie, Gdów 405, 32-420 Gdów (budynek Zespołu Szkół w Gdowie), zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący wszystkie obręby ewidencyjne jednostki ewidencyjnej (gminy) Gdów: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Nieznanowice, Niewiarów, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce, do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.  Skorzystanie z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania  związanego z modernizacją ewidencji gruntów  i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Wieliczce, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie powyższego terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo–kartograficznego, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Wielicki ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Uwaga:  

1)    Zainteresowane podmioty, biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu, powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu właścicieli, samoistnych posiadaczy, mogą występować odpowiednio ich pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, jak również małżeńskiej wspólności ustawowej, uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

2)    Uprasza się o zabranie na wyłożenie projektu operatu dokumentów dotyczących:  gruntów,  budynków i lokali, architektoniczno-budowlanych, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych dokumentów, mających znaczenie w pozyskaniu wiarygodnych danych.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce –  tel. 12/ 39 99 (774, 773, 777, 788).

Ponadto, przypomina się zainteresowanym mieszkańcom o ograniczeniach związanych ze stanem epidemicznym. W  zależności od rozwoju sytuacji zalecamy bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz powziętych w związku z tym zabezpieczeń  w  tut. Starostwie, o których informacja będzie zamieszczana na stronie internetowej www.powiatwielicki.pl

Uprasza się,  aby osoby  biorące udział w czynnościach wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego posiadały maseczki ochronne (zasłanianie ust i nosa). W  tej nietypowej i trudnej sytuacji starajmy się znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo a także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników postępowania”.

 

źródło: powiatwielicki.pl

zdj. gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content