Informacja Ekodoradcy Gminy Gdów o programie „Czyste powietrze”

Celem programu „Czyste Powietrze”, który działa na terenie całej Polski jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. O dofinansowanie z programu można wnioskować do 31.12.2027 r. W Urzędzie Gminy Gdów działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze, w ramach którego mieszkańcy gminy mogą umówić się telefonicznie na spotkanie z Ekodoradcą celem pomocy w uzupełnieniu wniosku do programu i rozliczeniu inwestycji.

W Programie Czyste Powietrze wyróżnia się dwa poziomy dofinansowania: poziom podstawowy i poziom podwyższony.
1. Poziom podstawowy, w którym Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
2. Poziom podwyższony, w którym Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
3) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
1. Zarejestrować się na portalu beneficjenta na stronie: www.portal.wfos.krakow.pl. Pobrać formularz wniosku i uzupełnić na komputerze. Po weryfikacji wniosku wydrukować, podpisać i wysłać wraz wymaganymi załącznikami na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków lub złożyć w Urzędzie Gminy Gdów na Dziennik Podawczy. Wersję elektroniczną wniosku należy także złożyć na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
2. Złożyć wniosek przez Internet za pomocą strony: www.gov.pl zakładka „Nieruchomości i środowisko”, opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Po zalogowaniu należy uzupełnić wniosek, dołączyć niezbędne załączniki, podpisać wniosek elektronicznie i wysłać. Potwierdzenie wysłania wniosku zostanie wysłane na adres mailowy.
3. Złożyć wniosek w oddziale Banku Ochrony Środowiska lub oddziale Alior Banku przy jednoczesnym skorzystaniu z Kredytu Czyste Powietrze na realizację inwestycji.

Od złożenia wniosku Beneficjent programu ma 30 miesięcy na realizację zamierzonej inwestycji (w przypadku złożenia wniosku w Banku z Kredytem Czyste Powietrze- 18 miesięcy na realizację inwestycji).

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl lub WWW.wfos.krakow.pl (zakładka „Czyste Powietrze”)
Kontakt do Ekodoradcy Gminy Gdów: 784-960-076

WAŻNE!
Od 01.01.2021 r. w całej Małopolsce nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z pieniędzy publicznych na wymianę źródła ciepła na nowe kotły na węgiel!
Należy pamiętać, iż zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski wszystkie kotły pozaklasowe należy wymienić na nowe źródła grzewcze do 31.12.2022 r. Natomiast kotły klasy 3 i 4 można użytkować do 31.12.2026r. a kotły klasy 5 do końca ich żywotności. Ponadto jeśli zdecydujesz się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
W poniższej tabeli zestawiono maksymalne kwoty dotacji w zależności od inwestycji:

 

Ogłoszenie:
Gmina Gdów na podstawie złożonych wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałania 4.4.2 i 4.4.3 pod nazwą projektów: „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz lub biomasę” oraz „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe” wymieniła w gminie łącznie 262 stare kotły i piece na 207 kotłów gazowych kondensacyjnych, 39 kotłów na węgiel klasy 5 z podajnikiem, 14 kotłów na biomasę klasy 5 z podajnikiem oraz 2 pompy ciepła. Na walkę z niską emisją Gmina Gdów otrzymała i przekazała blisko 3,5 mln. zł.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content