GOPS w Gdowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych.

Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych;
 • nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna;
 • zameldowana i zamieszkująca na terenie Gminy Gdów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli;
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzeń otępiennych wieku podeszłego;
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Powiatu Wielickiego;
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań;
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych;
 • samodzielność;
 • dyspozycyjność.

Zadania opiekuna prawnego:

 • zarządzenie majątkiem podopiecznego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym ( składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.);
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 • sporządzenia sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Podstawa prawna art. 145- 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w GOPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego proszone są o złożenie CV do GOPS, listu motywacyjnego i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty można składać:

 • drogą e-mailową na adres: sekretariat@gops.gdow.pl
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty ( z dopiskiem „Opiekun”) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, 32-420 Gdów 145

Rekrutacja ciągła. GOPS informuje, że skontaktuje się z wybranymi osobami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.

Wzory oświadczeń znajdziesz na stronie: gops.gdow.pl- zobacz tutaj

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS Gdów 12/251-48-32; 12 251-42-38.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content