GOPS: praca dla pracownika socjalnego

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie:
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • w okresie pomiędzy 1.10.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • przed 01.01.2008 roku po zakończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie praca socjalna lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauka o rodzinie lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie  na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, lub socjologia, które ukończyła.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenia skutków ubóstwa,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pomocnicze,
 2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-420 Gdów 145,
 3. czas pracy: poniedziałki: 830-1800; od wtorku do czwartku  730-153o, piątek 830-1400
 4. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,
 5. bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie GOPS,
 6. praca w siedzibie GOPS bez dostępu do windy,
 7. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2020r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny
 3. zaświadczenie o stażu pracy  lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż pracy,
 4. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 6. kandydat(ka) bedący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie  lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku  pracownika socjalnego”.    

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego, ogłoszonego 5 sierpnia 2020 r. i prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu:  12/2514832  wew.212 lub 213.

                                                                  

 

                                                             Małgorzata CEBULA-JAMKA

                                                             p.o. Dyrektora  Gminnego Ośrodka

                                                            Pomocy Społecznej w  Gdowie

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content