GOPS: Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gdowie planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Informacje dodatkowe:

 • Opieka wytchnieniowa może być świadczona w godzinach od 6:00 do 22:00
 • Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika Program 240 godzin w ramach dziennego pobytu.
 • Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogę być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym : usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 • Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany będzie w ramach pobytu dziennego
  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 12 251 42 38 wew. 221

– osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

Liczba osób mogących wziąć udział w programie jest ograniczona!!!

                                                                                                                 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content