Fotowoltaika do 30 marca „po staremu”, a od 1 kwietnia „po nowemu”

W Gminie Gdów trwa realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Projekt jest skierowany do użytkowników indywidualnych, a jego celem jest montaż ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Uczestnicy projektu, u których nie zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne do końca marca tego roku, ale będą mieć podpisane umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie tej instalacji z gminą do końca marca 2022 r., będą rozliczać się ze sprzedawcą prądu według „starych” zasad, zgodnie z przyjętymi przez sejm zmianami w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii dotyczącymi projektów parasolowych prowadzonych przez samorządy.

Zgodnie z ustawą, osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z gminą lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Prosument będzie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia u dostawcy prądu, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z gminą lub innym uprawnionym podmiotem, która realizuje projekt dofinansowany w ramach RPO oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Regulacja jest odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez samorządy, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2021 r., może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych.

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: Gmina Gdów.

Foto: Mój Gdów. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content