Dofinansowanie do urządzeń grzewczych

Gmina Gdów wzięła udział w naborze Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach naboru Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych jest ograniczone wartością kwotową (do 8 000 PLN). W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istniała możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.
Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Warunkiem jest, iż zainteresowani mieszkańcy powinni:
– poddać się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą.
– wykonać modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Na podstawie złożonych ankiet, szacuje się, iż pomocą zostanie objętych ok. 350 gospodarstw, jednak – mając na uwadze powyższe liczba ta może ulec zmianie.

Więcej informacji odnośnie dofinansować można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gdowie: tel 12 251 46 14

UG Gdów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content