DODATEK GAZOWY – REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Dnia 21 grudnia 2022 roku weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.  O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe  w okresie  od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Wnioski o refundację podatku VAT  należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Myślenicka 2 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, nie później jednak niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o  dodatek osłonowy.

 

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021r.
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Wniosek do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: GOPS w Gdowie

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content