Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

 • wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw
 • główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

 • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
 • Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 • Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 • Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy
 • Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, spadek nieśności, objawy nerwowe, biegunki sinicy, wybroczyn.

Informacja na temat kar administracyjnych nakładanych za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji*

Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

Art. 46 ust. 3 pkt 51, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźna zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0,

Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8,

Art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0,

Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8,

kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii.

źródło:powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content