Analiza stanu gospdarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów

Od 1 lipca 2013 już nie właściciel nieruchomości, ale samorządy odpowiedzialne są za zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem odpadów. Oznacza to, że mieszkańcy nie podpisują indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości. Zobowiązani są natomiast do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania tej opłaty w odpowiednich terminach. Od 1 stycznia br. za odbiór odpadów odpowiada konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa. Umowa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.

Według Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, obszar naszego województwa jest podzielony na cztery regiony gospodarki odpadami:
– region I – zachodni,
– region II – tarnowski,
– region III – sądecko – gorlicki,
– region IV – południowy.
Gmina Gdów wchodzi w skład regionu zachodniego.

Odbiór opadów w Gminie Gdów

W 2015 r. z terenu Gminy Gdów odebrano 44,6 ton odpadów ulegających biodegradacji. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującym na terenie Gminy Gdów zebrano 4,9 tony odpadów ulegających biodegradacji. Odpady te w całości zostały poddane kompostowaniu w kompostowni odpadów zielonych Barycz będącej regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.

Liczba osób zameldowanych w Gminie Gdów na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 17482. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. objęto 15940 mieszkańców. Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 4424. Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a zameldowanych na terenie Gminy Gdów wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach.

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Gdów w 2015 r. wynosiła 2542,60 tony, z czego 1519 ton stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. 59,74 % ogółu zebranych odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., Nr 645) gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier,

Metal,

Tworzywa sztuczne,

szkło

10

12 14 16 18 20 30 40

50

W Gminie Gdów poziom ten w roku 2015 wyniósł 75,8 %. A więc oznacza to, że wymagany poziom został osiągnięty. Zgodnie z ww. tabelką w 2015 roku poziom recyklingu i segregacji był prawie pięciokrotnie przewyższony niż zakładano na rok 2015 .

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70

W Gminie Gdów poziom ten w roku 2015 wyniósł 60,5 %. A to z kolei oznacza przygotowanie zgodnie ze stanem na rok 2019.

[Not a valid template]

źródło: bip.malopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content