Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja Zawodowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.
 
Projekt przewiduje wsparcie dla osób bezrobotnych,
które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  1. osoby powyżej 50 r.ż.,
  2. kobiety,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotnych,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Dla tych osób zaplanowane jest wsparcie w postaci:

– pośrednictwa pracy,

– poradnictwa zawodowego,

– prac interwencyjnych.

 

OSOBY BEZROBOTNE spełniające powyższe kryteria proszone są o kontakt ze swoimi doradcami klienta celem zapoznania się z ofertą prac interwencyjnych i usługami rynku pracy.
 
Z kolei PRACODAWCY, którzy chcą skorzystać ze wsparcia i być organizatorami prac interwencyjnych, proszeni są o składanie wniosków.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy przesłać w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:
 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

lub
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce
lub
za pośrednictwem wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce.

 

Więcej informacji T U T A J.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content