Akademia Aktywności Społecznej

W ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych przy gdowskim Uniwersytecie III Wieku powstała Akademia Aktywności Społecznej z siedzibą w Centrum Kultury w Gdowie. Beneficjentem programu jest Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. Akademia została powołana na rzecz seniorów gminy Gdów i głównym celem jej działalności jest możliwie jak najszersze dotarcie do osób starszych i ich aktywizacja. W jej funkcjonowanie zaangażowani są seniorzy działający w gdowskim UTW wraz z Radą Seniora. Akademia to miejsce, w którym każdy senior będzie mógł skorzystać ze wsparcia i szeregu porad dostosowanych do jego potrzeb.

Zadania jakie stawia przed sobą Akademia;

– aktywizowanie społeczeństwa seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym

– przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy z tytułu braku świadomości prawnej i obywatelskiej

-działanie edukacyjne i profilaktyczne na rzecz seniorów

-promocję postawy obywatelskiej i zwiększenie udziału seniorów w działaniach lokalnego samorządu poprzez powołanie docelowo Gminnej Rady Seniorów przy Radzie Gminy Gdów

– nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami i placówkami działającymi na rzecz seniorów

-integracja tej grupy społecznej z innymi grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami z terenu gminy Gdów/ szczególnie integracja międzypokoleniowa/

– inspirowanie seniorów do działań na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców gminy w zakresie funkcjonowania organów samorządu lokalnego, organizacji społecznych oraz budowanie wspólnoty lokalnej z wykorzystaniem portalu internetowego i prasy .

Akademia będzie organizatorem konferencji, wykładów oraz wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Planowane działania obejmą cały obszar gminy Gdów.

W ramach działalności Akademii został opracowany portal internetowy o zasięgu gminnym, który będzie nośnikiem ważnych informacji o działalności centrum, jak również będzie informował o wszystkich działaniach na ternie gminy podejmowanych zarówno przez samorząd jak również lokalne organizacje społeczne. Docelowo portal ma stać się platformą informacyjną dla lokalnego społeczeństwa w zakresie inicjatyw społecznych i edukacji obywatelskiej. W ślad za portalem powstanie gazeta lokalna Mój Gdów / kwartalnik/ obejmująca swoim zasięgiem gminę Gdów.

 

W ramach swojej działalności Akademia zaprasza wszystkich seniorów na BEZPŁATNE porady psychologiczne i prawne. Dyżury psychologa i radcy prawnego prowadzone są w każdy poniedziałek (od 10.00 do 12.00 porady psychologiczne a od 12.00 do 14.00 dyżur radcy prawnego).

 

 

Autor: administrator

Udostępnij post na:

Skip to content