500 + dla niepełnosprawnych – świadczenie uzupełniające

Od 1 października 2019 roku organy właściwe do wypłacania świadczeń emerytalno-rentowego albo rent socjalnych tj. ZUS /KRUS będą rozpatrywały wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych. Wnioski można składać już wcześniej, jednak nie będą one rozpatrywane przed tą datą. Świadczenie dla niepełnosprawnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Komu przysługuje?

Do świadczenia uzupełniającego będą uprawnione osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem, przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych. Fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie daje podstaw do przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego.

W jakiej wysokości?

Dodatek 500 plus dla niepełnosprawnych będzie zależał od wysokości dochodu. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych (o charakterze innym niż jednorazowe) oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ww. ustawie, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

Przykład: Aleksandra jest niepełnosprawna i otrzymuje rentę w wysokości 1200 zł. W ramach „500 plus dla niepełnosprawnych” otrzyma 400 zł świadczenia. W ten sposób suma świadczeń wyniesie 1600 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać:https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/500-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji-najczesciej-zadawane-pytania

źródło: www.gops.gdow.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content