31 sierpnia upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego

Tylko do 31 sierpnia 2018 można składać wnioski o stypendia z Powiatowego Programu Stypendialnego dla uczniów zamieszkujących w Powiecie Wielickim lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki.

Stypendium za wyniki w nauce (naukowe) przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie,którzy spełniają łącznie następujące wymogi/kryteria:

  • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0,
  • uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania,
  • spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;

b) są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim;

c) są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim;

d) wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych (od II etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, mieszkającym na terenie powiatu wielickiego, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

  • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
  • uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania,
  • spełnili co najmniej jeden z warunków:

a)byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;

b)byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

 

Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:

  • dyrektorzy oraz rady pedagogiczne szkół;
  • rodzice lub prawni opiekunowie; 
  • sam uczeń – w przypadku pełnoletności.

Więcej informacji dotyczących zasad przyznawania stypendiów oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej powiatu: zobacz tutaj

www.powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content