Rekrutacja do projektu „Krok do aktywności” na 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje projekt „Krok do aktywności”, który jest skierowany do mieszkańców Powiatu Wielickiego w wieku 15-64 lata, będących osobami niepełnosprawnymi oraz wychowankami pieczy zastępczej lub osobami usamodzielnianymi po opuszczeniu pieczy zastępczej, które są nieaktywne i bierne zawodowo. Rekrutacja trwa od 5 lutego 2018 roku do 7 marca 2018 roku.

W ramach projektu realizowane są różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej dla każdego uczestnika ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym, takie jak:

– treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

– kursy i szkolenia,

– staże, praktyki zawodowe, wolontariat,

– zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.pcpr-wieliczka.pl

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Daniłowicza 12 w biurze projektu w pokoju numer 5 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o napędzie elektrycznym, które chciałyby złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, który jest wolny od barier architektonicznych. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż dwie planowana jest kolejna tura rekrutacji.  Kontakt telefoniczny pod nr 12 288 34 80.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

źródło: powiatwielicki.pl

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: